การทำฮวงซุ้ย ดีกว่าการเผ่าอย่างไร

การทำฮวงซุ้ย ดีกว่าการเผ่าอย่างไร

การทำฮวงซุ้ย ดีกว่าการเผาอย่างไร

คนจีนเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากดิน เมื่อสิ้นอายุขัยก็ต้องกลับสู่ดิน ดวงวิญญาณที่กลับสู่ดินเท่านั้นที่จะมีพลังและส่งเสริมลูกหลานได้ นอกจากนี้ การทำ#สุสานแบบแแปลงฝัง(#ฮวงซุ้ย) ยังเป็นศูนย์รวมของครอบครัวอีกด้วย ทำให้ลูกหลานพบปะกันในวันไหว้บรรพบุรุษ ได้พูดคุย ปรึกษา ช่วยเหลือกัน ตระกูลที่มีฮวงซุ้ยพรรบุรุษจึงเข้มแข็ง ลูกหลานสามัคคีกัน

บิดามารดาหลายท่านยืนยันที่จะฝังร่างของตนเองเมื่อจากไป

บิดามารดาหลายท่านยืนยันที่จะฝังร่างของตนเองเมื่อจากไป ไม่ใช่ว่างมงาย แต่เป็นกุศโลบายที่ทำให้ครอบครัวสามัคคีกัน เพราะแบบนี้จึงควรซื้อฮวงซุ้ยไว้ล่วงหน้า เป็นการกวางแผนระยะยาว สร้างความมั่นคงให้ตระกูล

เผาแล้วเก็บอัฐิไว้ที่สุสานก็ได้

หากซื้อฮวงซุ้ยไว้ล่วงหน้า ลูกๆ ตัดสินเผาเพื่อเก็บอัฐิ หรือ เก็บกระดูก ก็สามารถทำได้ไม่ได้ผิดร้ายแรง ถึงแม้ว่าดวงวิญญาณจะไม่ได้กลับสู่ดิน แต่อย่างน้อยก็ควรเก็บอัฐิไว้ในสุสาน เพื่อให้อยู่ในที่ที่มีพลังงานดี ยังส่งเสริมลูกหลานได้บ้าง และให้ลูกหลานมีโอกาสมารวากันเพื่อไว้อัฐิ

สิ่งที่ไม่ควรทำคือ

ที่ไม่ควรทำคือ การแบ่งอัฐิบิดามารดาแล้วต่างคนต่างเก็บ เพราะครอบครัวก็จะไม่มีโอกาสมาเจอกัน ดวงวิญญาณกระจัดกระจาย พลังก็อ่อนลงด้วย ไม่สามารถช่วยลูกหลานได้ มิหน้ำซ้ำ พี่น้องก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ช่วยกันทำงาน เหมือนพวกตระกูลใหญ่ๆ ความมั่นคงก็ลดลง